fbpx
Jesteśmy dla Ciebie
Pon - Sob 8:30 - 19:00
+48 537 017 211
tło
przycięte tło
+48 537 017 211
kropki czarne

Angielski „z domu”: zapewnij sobie regularną aktywizację językową   

Zapewne próbowałeś już wcześniej uczyć się języka angielskiego samodzielnie, korzystając przykładowo z różnorodnych stron internetowych i oferowanych tam materiałów edukacyjnych. Dobór odpowiedniego materiału nie jest łatwym zadaniem dla uczących się języków obcych. Bez solidnych źródeł i metod korzystania z nich szybko możemy się zniechęcić i odłożyć sprawę „na później” lub wcale do niej już nie wracać. Być może wielokrotnie się zdarzyło, że pomimo początkowej egzaltacji porzucałeś zamiar kontynuowania misji.

Należy zauważyć, że nauka języka obcego bywa kłopotliwa. Mimo trudności, na które napotykamy, powtarzajmy sobie nieznużenie, że korzyści, jakie płyną z opanowania języka obcego wyraźnie królują. Wśród nich wymienia się m.in. większą zdolność adaptacyjną do zmian, jakie zachodzą w świecie, dzięki rozwijaniu “plastyczności psychicznej” (Kliś 2006). Jednakże jak podsumowuje Kliś (2006):

Na szczególną uwagę zasługuje to, że pełne przyswojenie sobie języka obcego prowadzi do swoistego podwojenia osobowości uczącego się. Język obcy staje się wtedy dodatkowym instrumentem naszego myślenia, komunikowania się, poznawania świata.

Podarujmy sobie ten „dodatkowy instrument” i cieszmy się długoterminowymi korzyściami. Poniżej przedstawiam listę pomysłów na samodzielną naukę języka angielskiego w domowym zaciszu. W oparciu o rekomendowaną formę ćwiczeń nic nie stoi na przeszkodzie, aby spersonalizować swoją naukę poprzez wybór dowolnych treści.

  1. Kuchenne rewolucje

Dla urozmaicenia formy przygotowywania posiłków, możesz wprowadzić pewien element – językowy! Przyrządź danie na podstawie przepisu w języku angielskim. Nie musisz być szefem kuchni, żeby uatrakcyjnić przygotowywanie dań. Zastanów się, na co masz w danym momencie ochotę. Znajdź przepis w języku angielskim i postępuj według instrukcji. Aby ułatwić sobie zrozumienie treści w języku angielskim, sięgnij najpierw do receptury w języku polskim. Porównaj oba teksty i wyłów słowa (np. czasowniki w formie rozkazującej oraz nazwy przyborów kuchennych); następnie dopasuj słowa o tym samym bądź podobnym znaczeniu w obu językach. Zapisuj je w zeszycie i w ten sposób poszerzaj swoje słownictwo z zakresu „kuchennych rewolucji”. Zadbaj o regularność tego ćwiczenia, przeznaczając na niego konkretny dzień w tygodniu.


English version below:

Ideas for Learning English in the Comfort of Your Own Home

Perhaps you have already tried to learn English on your own, using, for example, various websites and their free-of-charge learning resources. Choosing the right study material is not an easy task for language learners. Without reliable sources and techniques of using them, we may quickly become discouraged and more inclined to “drop” it or let it get buried under daily hassles. It may have happened many times that, despite your initial euphoria, you abandoned the original intention of continuing the noble mission of developing your language skills.

It should be noted that learning a foreign language can be difficult. Regardless of the obstacles we encounter, in all fairness, the benefits of mastering a foreign language clearly outweigh the hardship. One of the advantages is greater adaptability to changes in the world by developing brain plasticity (Kliś 2006). Now, give yourself a chance and enjoy the long-term benefits. Below is a list of ideas for learning English in the comfort of your own home. Based on the provided recommendation of self-study, nothing stands in the way of personalizing your experience to your liking.

  1. Kitchen Revolutions

Preparing meals has got dull and drab? Here’s the key ingredient – a pinch of the English language to add variety to meal prep. So get ready and make a dish following any recipe in English. You don’t have to be a chef to make this routine exceptional. Think about what you want to eat at a specific moment. Find a recipe in English and follow the instructions. To make it easier for you to understand the content in English, first, look at the recipe in Polish. Compare both texts and pick out the words (e. g. verbs in the imperative form and the names of kitchen utensils); then, match the words with the same or similar meaning in both languages. Write them down in your notebook and, in  this way, expand your vocabulary on “Kitchen Revolutions.” Make sure this exercise is done regularly by blocking out a chosen slot of the day in your calendar.

Autor: Klaudia Łojas Specjalista ds. Metody/Lektor SJO INFINITY/MAŁA LINGUA KRAKÓW

Bibliografia: Kliś, M. (2006). Psychologiczne podstawy i korzyści wynikające z uczenia się języków obcych. „Państwo i społeczeństwo”, nr 3, s. (113-129).